Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

นายแพทย์ ไพศาล เตชะวลีกุล

ความชำนาญ:
อายุรศาสตร์
ภาษา:
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
วันเวลาสถานที่
จันทร์ 08.00-12.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์
พฤหัสบดี 08.00-12.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง