Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

แพทย์หญิง ชญานี โพธิวงศาจารย์

ความชำนาญ:
จักษุ, กระจกตา
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา:
วันเวลาสถานที่
ศุกร์ 8.30-15.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์
เสาร์ 8.30-15.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง