Emergency call   เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

แพทย์หญิง ชญานี โพธิวงศาจารย์

ความชำนาญ:
จักษุ, กระจกตา
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา:
วันเวลาสถานที่
พุธ 11.00-13.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์
เสาร์ 10.00-11.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง