Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์:

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศและเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ


พันธกิจ:

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้าชาวไทย- จีน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ป่วยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร


นโยบายคุณภาพ:

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร


นโยบายความปลอดภัย:

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง